หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษาหัวหิน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ศรีแสง อาจารย์นียกานต์ ลิ่มอรุณ และคณะกรรมการหลักสูตร
ได้ประชุมนิเทศติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาธุรกิจการบิน ประจำภาคเรียนที่ 1 /2565

พร้อมแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้างาน สายการบิน Mahan Air และสายการบิน Lufthansa
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบ online

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/