ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2563 
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน เป็นประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร แพทย์รัตน์ และ นางสาวธิติมา แก้วมณี เป็นกรรมการ  
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/