เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้อง NB 3 บุคลากรศูนย์หัวหินเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคลากรประจำมหาวิทยาลัย(กบบ.) ประเภทผู้แทนบุคลากรสายวิชาการและประเภทผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/