ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีสานสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม  2555  ณ ศูนย์หัวหิน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่,รุ่นน้อง,เจ้าหน้าที่ให้เกิดความรักและความสามัคคีเป็นหมู่คณะของมหาวิทยาลัยฯและส่งผลให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง  ซึ่งเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ ในทางที่ถูกต้อง โดยมี พันตรี สุรพศ ทวีศักดิ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/