เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-11.00 น. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน นำโดย นางสาวปรีดา แซ่เล้า
รองฝ่ายบริหารและนางสาวธารีทิพ สีดาราษฎร์  ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวน 7 ท่าน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดโดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/