ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ให้กับนักศึกษารหัส 55 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการละลายพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มที่มีที่มาแตกต่างกัน
ให้มีความสัมพันธ์มีความเป็นมิตรที่ดีต่อกันในกลุ่มเพื่อที่จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุขและประสมความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อวันที่ 29-30 พ.ค.55 ณ ศูนย์หัวหิน

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/