ศูนย์หัวหิน ได้ฝึกจัดอบรมในการพัฒนาองค์กร ภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า “ พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยใจบริการและสามัคคี ”
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ พ.ย. ๒๕๕๕วิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณ วายุพงศ์ จันทร์ศิริ และทีมงานฯ ซึ่งเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมฯ มืออาชีพในการจัดอบรมในครั้งนี้
ได้แบ่งโปรแกรมการฝึกอบรมออกเป็น ๒ ช่วง คือ ภาคเช้ากิจกรรมในห้องประชุม Mock Up และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมภาคสนามแบ่งออกเป็น ๔ ฐานฐาน Walk Rallyผลจากการฝึกอบรมฯ
ได้สร้างสรรค์ความรัก ความสามัคคี ให้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่าง

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/