ศูนย์หัวหินรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว เป็นประธานกรรมการ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่ง ,นายวัฒนะ มากชื่น,นางเบ็ญจา เตากล่ำ และคณะร่วมเป็นกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพภายในศูนย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ -1 มีนาคม 2554  

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/