เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-15.00 น. ศูนย์หัวหินให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร,คณาจารย์จากโรงเรียนผดุงปัญญาเข้าศึกษาดูงานและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ,อาจารย์,เจ้าหน้าที่และนักศึกษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/