เมื่อ วันที่ 24 มกราคม  2555 เวลา 10.00-12.00  น.  ณ ห้อง NB3 ศูนย์หัวหิน  รศ.ดร.ณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,
ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการศูนย์การศึกษา,ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร  และอาจารย์กันวิศา สุขพานิช  
เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน เรื่องคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และคุณภาพการบริหารจัดการศูนย์การศึกษา ทั้งนี้มีผู้อำนวยการศูนย์,อาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/