เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ได้จัดสัมมนา การวิพากษ์ (ร่าง) รายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน การโรงแรม และการท่องเที่ยว โดยมีท่าน ดร. สุรพล ศิริเศรษฐ

เป็นประธานในครั้งนี้และ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ชำนาญการในด้าน วิชาการบิน การโรงแรม การท่องเที่ยว ประกอบด้วย พ.จ.อ. เมืองชล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหัวหิน

อ.สถาพร เทพพานิช คุณนาถนัดดา นิติพน กรรมการสมาคมโรงแรมไทยตะวันตก  คุณศิราสิทธิ์ เติมพงศ์ธานิน โรงแรม Raya Resort Huahin
ดร.โฉมยงค์ โต๊ะทอง นักวิชาการ คุณชนะการณ์ ออสุวรรณ บริษัท เวสเทริน ทัวร์ จำกัด ฯลฯ  ร่วมวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/