เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ศูนย์หัวหินจัดกิจกรรมโครงการ freshy night 2012 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ฝึกทักษะด้าวบุคลิกภาพ สัมพันธ์ภาพระหว่านักศึกษารุ่นเดียวกัน พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์
กล้าคิดกล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง และค้นหาดาวเดือนประจำปี 2555

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/