เมื่อวันที่ 19  กรกฏาคม 2555 เวลา 09.00- 14.00 น. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาที่เปิดเรียน,ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสาขาอาชีพต่างๆและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและมหาวิทยาลัยฯ

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/