มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ฯ หัวหิน ได้จัดอมรมด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 โดยมีผู้แทนจากสถาบันศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มาเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการอมรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียติจาก อ.วัฒนะ มากชื่น อาจารย์ประจำคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด.(ส่วนกลาง) มาเป็นวิทยากรบรรยายฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/