เมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงานด้านธุรกิจการบิน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะอาจารย์ได้เรียนรู้ หลักสูตรแขนงวิชาธุรกิจการบินและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพธุรกิจการบิน และคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแขนงวิชาธุรกิจการบิน  โดยมี ว่าที่พันตรี ดร.ชาญเดช ผุงศิริ รองฝ่ายนโยบายและแผน,นางสาวปรีดา แซ่เล้า รองฝ่ายบริหาร,นางสาวปิยะรัตน์ เจิมประไพ รองฝ่ายวิชาการและงานทะเบียน,ดร.นภาพร จันทร์ฉาย ประธานหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยว,อาจารย์ศิริพร เอลวอสลี อาจารย์ประจำด้านธุรกิจการบิน,และนางศันสนีย ศีตะปันส์
อาจารย์ประจำศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู้หน้าหลัก   « previous | next »
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/