เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 -12.00 น. ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ,อาจารย์และนักเรียนให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน สาขาธุรกิจการบิน,ธุรกิจการโรงแรมและธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้โดยตรง
และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปตัดสินใจแนวทางในการศึกษาต่อ 

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th