เมื่อวันที่4 และ5 มิถุนายน2554 นายมานิจ สุขสมจิตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ถวายปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ พระครูปภัสสรวรพินิจ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากศูนย์หัวหิน ร่วมในพิธี
และเยี่ยมชมศูนย์หัวหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต โดย ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์หัวหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th