งานประกันคุณภาพฝ่ายนโยบายและแผนศูนย์หัวหินได้ดำเนินการจัด การตรวจประเมินประกันคุณภาพ ศูนย์หัวหิน ครั้งที่2ขึ้น ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์  2554 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00น. ณ ห้องcanteen โดยมี ดร.ชาญเดช ผุงสิริ,เป็นประธานในการตรวจและมี อ.สุรพศ ทวีศักดิ์,อ.ชัชวาล แสงทองล้วน และดร.นภาพร จันทร์ฉาย เป็นคณะกรรมการในการตรวจ


« previous | next »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th