ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์หัวหิน ให้การต้อนรับกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ แห่งประเทศญี่ปุ่น ในโอกาส
เดินทางเยี่ยมชมศูนย์หัวหิน เพื่อดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ซึ่งโครงการที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การ
สนับสนุนดูแล โดยนักศึกษาไทยที่ได้คัดเลือกเดินทางไปกับโครงการนี้ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะดูแลเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็น เรื่องที่เรียน หอพัก อุปกรณ์การศึกษาหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
ในการนี้ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นได้กล่าวชมเชยศูนย์หัวหินด้วยว่าเป็นสถานศึกษาที่ช่วยผลักดันประเทศให้ไปสู่
ความเป็นมืออาชีพตามหลักสากลในงานด้านบริการ อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่ทั้งสองประเทศจะได้แลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมเพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/