เมื่อวันที่ 27-30 กันยายน 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ได้กิจกรรม   Intensive course ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ให้กับน้องๆที่จะเข้าศึกษาต่อ ม.สวนดุสิตศูนย์หัวหิน และมีกิจกรรมสันทนาการจากพี่ๆบรรยากาศ
เต็มไปด้วยความเป็นกันเอง