เมื่อวันที่ 25 มกราคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน ร่วมจัดนิทรรศการ วิชาการ 50 ปี ณ โรงเรียนหัวหิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงถึงผลงานในแนวบูรณาการจากการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการรู้ต่างๆ หลากหลาย