เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ได้จัดการประชุมปฎิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้กับศูนย์การศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน และวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมซิตี้บีช รีสอร์ท
โดยมี รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเป็นประธานเปิดการประชุม