การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนาเที่ยวของผู้ประกอบการในประเทศไทย
  การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
  เราจะเดินไปไหนกันในโลกที่ผันผวนเปลี่ยนแปลง
  ผลวิจัยพระสงฆ์กับการเลือกฝ่ายทางการเมือง
  เผยผลวิจัย พระสงฆ์ชอบแดงมากกว่า
 

พุทธศาสนาสองมิติกับความรุนแรงทางการเมืองในสังคมไทย

 

http://www.seas.at/index.php?s=kosita

  "อิสรภาพทางปัญญา กับวิถีประชาธิปไตย" วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
  ทรรศนะพุทธทาส "การเมืองที่ถูกต้องคือทางแก้วิกฤต" วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552
  เรื่องดีๆ ของพระดี ในวันมาฆบูชา วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
  มาฆบูชา พุทธศาสนากับค่านิยมร่วมสมัย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
  พรปีใหม่...ให้ชาติพ้นวิกฤต วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2552
  "รากหญ้า" หลังระบอบทักษิณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2551
  สังคมพุทธ-ประชาธิปไตยที่แท้? วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551
  ข้ามให้พ้นภาษาตัดสินทางศีลธรรมแบบฝักฝ่ายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551
  สนทนาทางปรัชญา ว่าด้วยหน้าที่ของพุทธศาสนาในสังคมไทย วันที่ 23 พฤศจิกายน 2551
  คำถามจากการอ่านบทความเรื่อง วัฒนธรรมการใช้เหตุผ กับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
  คำถามถึงมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้แทนปวงชนวันที่ 9 พฤศจิกายน 2551
  พันธมิตรไม่ใช่ ‘อภิชน’ ที่แตะต้องไม่ได้ วันที่12 ตุลาคม 2551
  โอกาสจากวิกฤตการเมืองวันที่ 12 ตุลาคม 2551
  "คนดี" กับการเมืองใหม่ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551
  ข้ามพ้นความเป็นฝักฝ่าย ด้วยวิถีคิดใหม่วันที่ 7 กันยายน 2551
  ไตรลักษณ์ ของพัฒนการประชาธิปไตย วันที่ 24 สิืืงหาคม 2551
  ชีวิตทางศีลธรรมที่แตกเป็นเสี่ยงๆ ในสังคมพุทธ – ประชาธิปไตยแบบไทยๆ ... วันที่ 16 พฤศจิกายน 2550

 

 
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017
 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://huahin.dusit.ac.th