เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศูนย์หัวหิน จัดอบรมธรรมะ
เรื่อง " Sevice mind สไตล์พุทธ" โดยทีมงานพระมหาสมปอง ตาลปุต.โต
ณ ห้อง Mock up