แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
(1 มิถุนายน 2553- 31 พฤษภาคม 2554)
แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา
(1 มิถุนายน 2554- 31 พฤษภาคม 2555)