หลักสูตรธุรกิจการโรงแรม (Hotel Business)
 
3574205 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
ในธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการโรงแรม
3(3-0-6)
3574304 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
สำหรับธุรกิจการโรงแรม
3(3-0-6)
3573304 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงแรม 3(2-2-5)
3573305 การจัดการฝ่ายห้องพัก 3(2-2-5)
3573306 การจัดการและบริการงานแม่บ้าน 3(2-2-5)
4513237 การประกอบอาหาร 3(2-2-5)
4513305 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3(2-2-5)
4513306 การจัดการและการบริการงานจัดเลี้ยง 3(2-2-5)
4513239 การจัดการและควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 3(3-0-6)
3573107 ศิลปะการตกแต่งเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 3(2-2-5)
451222 วัฒนธรรมการบริโภคอาหารนานนาชาติ 3(2-2-5)
1553620 ภาษอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1 3(2-2-5)
1554604 ภาษอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 3(2-2-5)
3574911 สัมมนาการจัดการธุรกิจการโรงแรม 3(2-2-5)
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน ถ. เพชรเกษม อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีคันธ์ 77110 โทร 032-522506-10 หรือ 032-523017

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน สนามบินหัวหิน http://dusithost.dusit.ac.th/~huahin/